د سنـګترې شربت

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- سنـګترې دولس دانې
2- ليمو دوې دانې
3- بوره يونيم كيلو
4- اوبه يو كيلو
5- ژړ رنـګ ( رنـګ شيرين ) لږ څه.
د تیارولو طریقه:
بوره په اوبو كي واچوى او پر اور يې كښېږدى چي و ايشي كله چي شربت خټه سول او تار يې وكړ بيا د ليمو او سنـګترې اوبه ور واچوى او يو وار يې نور و اېشوى.
وروسته لږ رنـګ ور واچوى او لږ يې و اېشوى بيا يې راكښته كړى او كښېږدى چي ساړه سي. كله چي ساړه سول بيا نو بوتلان ځني ډك كړى.

Comments