د سبزیو سمبوسه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1. اوړه 230 ګرامه
2. مالګه د چای خوری دوه کاشوقی
3. نباتی غوړی د چای خوری دوه یا دری قاشوقی
4. ګرم اوبه نیمه جوش شوی د ګیلاس دریمه برخه
د سمبوسی داخلی مواد:
1. کچالو یوه دانه میده شوی
2. زردک ۱ دانه میده شوی
3. اوږه دوه دانی
4. پیاز یوه دانه میده شوی
5. مټر یو ګیلاس
6. غوړی یوه قاشوقه
7. اوبه د یوه ګیلاس دوهمه برخه
8. مالګه او تور مرچ د ضرورت په انداره.
د تیارولو طریقه:
ترټولو مخکی غوړي ګرم کړی او د پیازو په ګدون اوږه او مصاله ور زیت کړي له هغه وروسته مالګ او مرچک ور اضافه او ښه یې مخلوط کړې له هغه وروسته اوبه ور اضافه کړي او ډیرشو دقیقو لپاره یې پریږدي.
د سمبوسه ډودې: اوړه او مالګه سره مخلوط کړي او منځ کې غوړي او اوبه اضافه کړي پام کې ولري چې ډیر اوبه اضافه نکړي او اوړه پکې اضافه کړي.
اوړه په یوه پلاستیک کې ځای پرځاې کړي او تر ډیرشو دقیقو پورې یې پریږدي او له هغه وروسته اوړه په دولسو مساوي حصو ټوټه کړي او له هغه وروسته د سمبوسو په ډول یې تیار کړي او غوړیو ته یې ور واچوي.

Comments