د زیتونو آچار

comments 0

لازمي مواد:
1. 1کیلو زیتون.
2. یوګیلاس سمندری مالګه .
3. 5ګیلاسه اوبه.
د جوړولو طریقه:
شنه زیتون یوه یوه دانه به هاونګ دسته ووهی چی زیتون وچوی داسی چی مندکه یې خارج نه سی په دیګ کی به اوبه واچوی او زیتون پکښی واچوی خیال کوی چی دزیتون رنګ تور نسی.
زیتون داوبو څخه صاف کړی په مرطبان کی به یې واچوی چی زیتون دمرطبانی وغاړی بوری وی مالګه به په اوبو کی ښه ویلی کړی او مرطبان ته به یې ورواچوی باید چی 3 سم اوبه تر زیتون لوړی وی دوی کاچوغی زیتون غوړی داوبو پر سر ومرطبانی ته ورواچوی دمرطبانی سر محکم وروبند کړی.
دوی میاشتی وروسته به دزیتون اچار دخوړولو دپاره تیار سی.

Comments