د زکام سوپ

comments 0

اړين مواد:
1. شلغم دوې دانې.
2. بهي يوه دانه .
3. د انار پوست يوه ټوټه .
4. چکن کيوبز دوې دانې .
5. شنه پياز څو دانې .
6. تازه ګشنيز لږ څه.
7. اوبه يو لېټر.
د پخېدو ترتيب:
په دېګ کي يو لېټر اوبه واچوئ، يوه دانه بهي ټوټه ټوټه کړئ، اوبو ته يې واچوئ. بيا شلغم ورواچوئ، شنه پياز او ګشنيز ورواچوئ. د انار پوست هم ورواچوئ. چکن کيوبز او مالګه هم ورواچوئ، سر يې وربند کړئ چي شلغم او بهي پاخه سي. بيا تور مرچ ورواچوئ، سوپ تيار دى.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply