د زړه تکلیف د پوهیدو لارې

comments 0

1. دوامداره ستړیا.
2. دپښو پړسوب .
3. سر ګرځیدل.
4. په سختۍ تنفس / سا اخیستل.
5. خپګان.
6. نیم سېرې.
7. ناارامي ، خوله ، زړه بدی.

Comments