د رومي بانجانو خوږ کيچپ

comments 0

اړين مواد:
1. ښه سره روميان يو کېلو .
2. سرکه يوه چايخورۍ .
3. مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
4. بوره دوې چايخورۍ.
5. اوږه پنځه يا شپږ دانې .
6. پياز يوه دانه .
7. کارن فلور څلور د خوړو کاچوغي
. د پخېدو ترتيب: روميان دوه دوه ځايه کړئ، دونه اوبه ورواچوئ چي روميان پکښي پټ سي . مالګه، مرچک، اوږه او پياز ور واچوئ، پر اور يې کښېږدئ.
کله چي روميان ښه خوړين سول، په مکسر کي يې ګډ کړئ. بيا يې تر غلبېل و باسئ. بوره، سرکه او کارن فلور ورواچوئ ويې ايشوئ. کله چي ګاټه سول اور يې ور بند کړئ .چي ساړه سول په بوتلانو کي يې واچوئ.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply