د روميانو رُب

comments 0

د پخولو طریقه:
روميان پرېمنځى او ميده يې كړى بيا يې په دېګ كي واچوى تفت ور كړى تر څو روميان پاخه سي بيا يې په يوه بل غټ لوښي كي واچوى چي ساړه سي. كله چي ساړه سول ړنې اوبه يې پر سر باندي راځي دغه ړنې اوبه يې ځني ليري كړى پاته روميان ښه وموږى او بيا يې د جالې تر ټوكره وباسى چي رُب يې ووزي او پاته پوستكي او دانې يې په ټوكره كي پاته سي بيا دغه رُب په يوه دېګ كي واچوى پر اور باندي يې كښېږدى چي اوبه يې وچي سي بيا پر دوه كيلو روميانو باندي يوه د چايو كاچغه بوره ور واچوى او لږ مالګه او مرچك هم ور واچوى. او بوتلان ځني ډك كړى.
د روميانو رُب په لمر هم پخيږي. كله چي مو رُب و ايستى پوست او دانې مو ځني ليري كړې بيا نو رُب په غوري ګانو يا پتنوسانو كي واچوى و لمر ته يې كښېږدى لمر يې اوبه وچوي كله چي اوبه وچي سوې په بوتلانو كي يې واچوى دا رُب تر ډېر وخته نه خرابيږي.
يادونه:- ( كله چي مو رُب په غوري ګانو كي واچوى لمر ته مو كښې ښول لږ مالګه پر غوري ګانو باندي ودوړوى څو مچ پر كښې نني).

Comments