د رواش غورمه

comments 0

د پخولو طریقه:
لومړى د غوښو غورمه پخه كړى. بيا رواش چي ډېر شنه او تروه نه وي سپين كړى او د درو انچو په اندازه يې پرې كړى او په جلا دېګ كې يې و اېشوى، چي ډېر خوړين نه سي. بيا يې د اوبو څخه را وباسى او پر غورمه باندې يې و اوډى. كله چي مو غورمه په غاب يا دېش كي واچول بيا نو شنه ګشنيز ميده كړى او پر سر يې ور واچوى.
د كشتې غورمه
لومړى د غوښو غورمه پخه كړى. كله چي پر غوړو باندي راغلل خيشته سوې كشته په غوړو كي سره كړى او د لعاب سره يې غورمې ته واچوى چي پر غوړو باندي راغلل غورمه تياره ده.

Comments