د دری رنګه هندي پلو تیارول

comments 0

لازمي توکي
پلوي وریجې : ۷۰۰ ګرامه
کچالو : ۲۷۵ ګرامه
ګاذر: ۳۷۵ ګرامه
فاصلیه: ۷۵۰ ګرامه
سبزي پلوي : د اړتیا په اندازه
د پخولو طریقه:
ګاذر ، کچالو ، او د فاصلیې دانې ټوټه ټوټه کړئ او کچالو دوه نیمه کړئ سره یې ، یوه اندازه سبزي پلو ټوټه کړئ او یوه څنګ ته یې کېږدئ یوه کیلو وریجې په یوه لوښي کې لمدې کړئ او وروسته یې په جوشو اوبو کې واچوئ سبزي پلو له نیمایي وریجو سره ګډ کړئ ، او نیمایی نورې وریجې له غوړیو سره ګ‌ې کړئ او په دېګ کې یې واچوئ وروسته ګاذر ، او د فاصلیې دانې او سره شوي کچالو پر هغې واچوئ یوه اندازه نورې سپينې وریجې پر سبزیانو واچوئ ، د را ایستلو پر وخت لومړی هغه وریجې چې د ګاذرو خلال پکې ګډ دې راوباسئ بیا سبزي پلو را وباسئ او په پای کې ساده پلو سره له یوه اندازه میده شوو زغفرانو پر نورو پلونو واچوئ. او نوش جان یې کړئ.

Comments

Leave a Reply