د حیدر آباد یو ډول خواړه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- چرګ يو كيلو او 250 ګرامه .
2- پياز 125 ګرامه .
3- اوږه يوه غوزه .
4- شونډ يوه كوچنۍ ټوټه .
5- پپيتا يا شينكى يو څه .
6- د كټوي دارو يوه د چايو كاچغه .
7- غوړي 125 ګرامه .
8- دال نيمه د چايو كاچغه .
9- كوپړه دوې د چايو كاچغي .
10- مستې 250 ګرامه .
11- ميده سوي خشخاش دوې د چايو كاچغي .
12- تازه ګشنيز د ضرورت په اندازه .
13- مالګه، مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
چرګ پاك كړى او ټوټگـې ټوټگـې يې كړى. پپيتا يا شينكى ميده كړى او په غوښو يې ګډ كړى او د پنځلس يا شلو دقيقو دپاره يې كښېږدى. بيا په يوه دېګ كي غوړي واچوى او پياز سره كړى كله چي پياز سره سول چرګ ور واچوى او كرار كرار يې سور كړى. وروسته بيا ټوله ميده سوې مساله ور واچوى او سره يې كړى بيا مستې ور واچوى او په كاچغه يې لړى تر څو د مستو اوبه وچي سي وروسته بيا شنه مساله او د ليمو اوبه ور واچوى او دم يې كړى. كه مو ښوروا په كار وي نو لږ اوبه ور واچوى او د ليمو اوبه بيا وروسته ور واچوى او د څو دقيقو دپاره يې دم كړى.

Comments