د حمزه بابا شعر

comments 0

لکه کاروان په تورو شپو تيرېږي
داسي مي اښکي په ليمو تيرېږي
زړګيه راز د ميني پټ وساته
خير دی که ژوند په اسويلو تيرېږي
چي يو غريب شي بل تري يار شي جدا
وايه چه څه به په هغو تيرېږي
په ژوند به نه درځم چي ته خوشحاله يي
حمزه به مړ سته په کوڅو تيرېږي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هغه سترګو پښتنو خبرې
څنګه درنې وې د درنو خبرې
زاهده! پرېږده د تسپو خبرې
کوي ماحول د زولنو خبرې
دا ستړی ژوند دې مبارک شه مينې
زده چې اشنا کړې په لېمو خبرې
درنه به وانه وړمه پوی شوې کنه؟
درته مې وکړې په پښتو خبرې
د تندي ګونځې دي مغُل خو ندي
چې کوي نن د تاترو خبرې
دا بونګېدلې هوسۍ سترګې داستا
وکړې ناڅاپه د زمرو خبرې
د حمزه زړه ته دلاسه ورکوه
دادي ارمانه د ځلمو خبرې

Comments