د ترکاريو سيخ کباب

comments 0

اړين مواد:
1. کډو يوه دانه.
2. بانجڼ يوه دانه.
3. پياز يوه دانه.
4. دلمه مرچک سور، شين، ژيړ درې دانې.
5. غوړي درې د خوړو کاچوغي.
6. تور مرچ يوه د چايو کاچوغه.
7. د روميانو رب درې د خوړو کاچوغي.
8. مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
کډو او بانجڼ سپين کړئ، الغه الغه يې کړئ. بيا هره الغه څلور ځايه کړئ. پياز او مرچک هم دغه ډول پرې کړئ او د لرګيو په کوچنيو سيخانو يې وپېيئ.لومړى يوه ټوټه پياز، بيا کډو، بيا بانجڼ، بيا سور، شين او ژيړمرچک. ټول سيخان په دې ډول سره سم کړئ. په دېګ کي غوړي واچوئ، سيخان لږ پکښي سره کړئ. بيا رب په يوې پيالې کي واچوئ، مالګه، بوره مرچ او يوه د خوړو کاچوغه سرکه، يوه کوچنۍ کاچوغه کورکومن او لږ اوبه ور واچوئ،سره ويې لړئ، پر سيخانو يې واچوئ. د دېګ سر د لسو دقيقو لپاره بند کړئ. د ترکاريو سيخ کباب چمتو دى.

Comments