د بهي غورمه

comments 0

لومړى پياز او غوښي په غوړو كي سرې كړى وروسته بيا بهي كوچنۍ كوچنۍ ټوټگـې كړى او غوښو ته يې واچوى چي غوښي او بهي يو ځاي سره سي. وروسته تر سره كېدو لږ اوبه ور واچوى چي غوښي پخې سي. د كټوي د دارو سره لږ شونډ او لږ بوره هم و غورمې ته واچوى.

Comments