د بهينډۍ دلمه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- اوږدې پستې بهينډۍ نيم كيلو .
2- پياز 250 ګرامه .
3- روميان يوه دانه.
4- انار دانه يوه د چايو كاچغه .
5- شنه مرچك مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
بهينډۍ پرېمنځى او وچي يې كړى منځ يې په چاړه باندي چاك كړى انار دانه مالګه، سره مرچ او شنه مرچ سره وكوټگـى او پياز او رومى هم ور واچوى او ښه يې ميده كړى يا يې د كوفتې تر ماشين وباسى په دغه مساله باندي د بهينډى نس ډك كړى او په يوه تار باندي يې وتړى وروسته بيا په يوه ناسوز كړايي كي غوړي واچوى او بهينډۍ ور واچوى پر خام اور باندي يې سرې كړى.
چي بهينډۍ پخې سوې پاته مساله ور واچوى او سره يې كړى بيا يې سر ور پټ كړى او دم يې كړى وروسته له څو دقيقو دېګ راكښته كړى او د كټوي دارو ور واچوى او را وايې خلى.
نوټ :- كه د انار دانې پر ځاي كوفته ور واچوى هم ډېر خوندور راځي

Comments