د بمبئي پلو

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- ورجي يو كيلو .
2- غوښي يو كيلو .
3- پټاټگـې 250 ګرامه .
4- مټگر 250 ګرامه .
5- پياز 125 ګگرامه .
6- اوږه يوه غوزه .
7- شونډ يوه كوچنۍ ټوټه .
8- مستې 250 ګرامه .
9- ميده سوي كوپړه څلور كاچغي .
10- غوړي.
11- 250 ګرامه .
12- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه .
13- د كټوي دارو ( لونـګ ، لوي هېل ، زيره ، دار چيني ). يوه د چايو كاچغه.
د پخولو طریقه:
پياز په غوړو كي سره كړى. وروسته غوښي ور واچوى، سرې يې كړى چي ښې سرې سوې اوږه او شونډ، مستې، مالګه، مرچ ور واچوى كله چي د مستو اوبه پر وچېدو سوې بيا كوپړه او لږ اوبه ور واچوى او غوښي كښېږدى چي پخې سي. بيا پټاټگـې، مټر او غټه مساله ور واچوى
او كه تاسي غواړى چي پر پټاټو او مټرو سربيره نور سبزي هم ور واچوى؛ لكه ګوبى او داسي نور هم يې ور اچولاى سى. كله چي سبزي پاخه سول او اوبه يې وچي سوې. بيا نو ورجو ته عليحده مالګه ور واچوى او دوه ساعته يې خيشتې كړى او بيا يې و ايشوى او وروسته يو دېګ را واخلى يوې خوا ته ورجي او يوې خوا ته يې غوښي او سبزي واچوى او بيا لږ ورجي په دېګ كي واچوى بيا پر ورجو باندي غوښي او سبزي واچوى او وروسته پاتي سپيني ورجي پر سر ور واچوى او د پنځلسو دقيقو لپاره يې دم كړى. چي اوبه يې وچي سي. نو يې را كښته كړى.

Comments