د برګر جوړونې طریقه

comments 0

اړين مواد:
1. شير ګرمي اوبه دوه ګيلاسه .
2. ترميده اوړه څلور ګيلاسه.
3. وچه خميره يوه د خوړو کاچوغه .
4. غوړي يا کوچي يوه د خوړو کاچوغه .
5. بوره يوه د خوړو کاچوغه .
6. مالګه يوه نيمه د چايو کاچوغه.
دپخېدو ترتيب: په يوه ګيلاس اوبو کي خميره او بوره حل کړئ، په تاوده ځاى کي يې د څو دقيقو لپاره کښېږدئ. بيا يو ګيلاس پاته اوبه، مالګه، ويلي سوي غوړي او اوړه ورواچو، وايې اغږئ.
بيا دغه اوړه په يوه تاوده ځاى کي کښېږدئ چي خمير سي. بيا اوړو ته مشت ورکړئ او د يوې مالټې په اندازه زوالې ځني جوړي کړئ .
د داښ قالب غوړ کړئ او په لږ فاصلې سره دغه زوالۍ د داښ په قالب کي کښېږدئ.
بيا قالب په يوه تاوده ځاى کي کښېږدئ چي دوه برابره سي.
کله چي خمير سوه ، قالب په تاوده سوي داښ کي کښېږدئ، لومړى پتنوس د داښ په لوړه برخه کي کښېږدئ چي په ٤٠٠ درجو کي، په شلو دقيقو کي دا ډوډۍ پخې سي.
کله چي ډوډۍ پخې سوې، مخ يې په برس باندي ورغوړ کړئ.
زرلښته نور

Comments

Leave a Reply