د بادامو ملك شيك

comments 0

د تیارولو طریقه:
شيدې دومره و اېشوى چي د وو كيلو څخه يو كيلو پاته سي. كله چي شيدې پخې سوې بوره ور واچوى. بيا ( 250 ګرامه ) بادام سپين كړى او ميده يې كړى ور وايې چوى او كښېږدى چي سړې
سي وروسته يې په ملك شيك ماشين يا بوتل كي واچوى او ښه يې سره و وهى چي حل سي بيا يې په ګيلاسو كي واچوى او پر سر يې دوې كاچغي شيريخ واچوى او هر ډول خوشبويي چي ستاسي خوښه
وي ور وايې چوى او نوش جان يې كړى.

Comments