د انسان د ماغزو په اړه شپږ جالب ټکي

comments 0

۱ زمونږ د ماغزونو ۷۵ سلنه برخه اوبه تشکیلوي.
۲ له خوبه د ویښېدو پر وخت د انسان ماغزه ۱۰ تر ۲۰ واټه انرژي تولیدوي چې دا انرژي په یوازې توګه یو ګروپ روښانه کولای شي .
۳ زمونږ ماغزه د څه ناڅه ۱۰۰ میلیارده نورونو څخه جوړ شوي .
۴ د بدن شل سلنه اکسیجن په ماغزو کې مصرفیږي
۵ د انسان ماغزه تر هرې بلې وسیلې د اطلاعاتو په لېږد کې چټک دي چې په ساعت کې ۲۶۷مایلونو ته رسیږي.
۶ ارګمی (فاجه) ایستل له ماغزو سره مرسته کوي تر څو ویښ او تازه پآتې شي .

Comments