د ام پنځه ګټور خاصیتونه

comments 0

ام د روغتیا لپاره ډېر ګټور دي:
1. د سترګو لپاره د ام ۱۰۰ ګرامه هره ورځ د A ویټامین اړتیا پوره کوي او د سترګو د روغتیا تضمین در کوي>
2. د امو ګټه د کم خونۍ لپاره. ام په زیاته پیمانه اوسپنه لري او په ځانګړې توګه د امیندواره مېرمنو لپاره ډېر ګټور دي دا چې ام د ویتامین C غني سرچینه ده او خوراک یې امیندواره مېرمنو ته ډېر ګټور دئ.
3. د حافظې په تقویه کې د امو ګټې د څېړنو پایلې ښيي چې ام د اسید ګلوتامیک درلودونکي دي او د ماشومانو لپاره ددوی د حافظې په پیاوړتیا کې ډېره ګټه لري اسید ګلوتامیک د حافظې په پیاوړتیا کې جادویي رول لوبوي.
4. ام د سرطاني ناروغیو پر وړاندې ګټور دي . ام د کرستین ،استراګالین ،اسید ګالیک او ګالات متیل درلودونکی دئ او د ګڼو انزایمو په لرلو سره کولای شي د سرطاني ناروغیو پر وړاندې ګټور تمامیږي. سل ګرامه ام ۴۶ سلنه د یو انسان د ویتامینونو اړتیا پوره کوي، د C ویټامین ځواکمن رول لري ددې لپاره چې له سرطاني ناروغیو په امان واوسو باید هره ورځ له ام ګټه واخلو.
5. د پوستکي د پیاوړتیا لپاره د امو ګټو د امو خوړل د پوستکي په روغتیا کې مثبت رول لوبوي او باید لدې مېوې ډېره ګټه واخستل شي.

Comments

Leave a Reply