د ام مـربـاه

comments 0

د اړتیا ور مواد:

  • ام دوه كيلو .
  • بوره يونيم كيلو .
  • هېل دولس دانې .
  • غوړي 250 ګرامه.

د جوړلو طریقه:

ام پرېمنځى او وچ يې كړى. بيا هغه سپين او څلور ټوټگـې كړى. او د منځ مندكه يې وباسى. بيا نو په يوه دېګ كي غوړي سره كړى د هېلو دانې وباسى ور وايې چوى. كله چي سره

سول دوه كيلو اوبه ور واچوى چي و اېگـشي بيا ميده سوي ام ور واچوى يو دوې دقيقې وروسته بوره ور واچوى او كښېږدى چي پاخه سي. نيم ساعت وروسته يې وګورى كه ام پاخه وه راكښته يې كړى او كله چي ساړه سول په مرتبانه كي يې واچوى.

Comments