د امو خونډور اچــار

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- غټ غټ اومه ام يو كيلو .
2- سياه دانه ( 50 ګرامه ) .
3- خواږه ولني.
4- ( 50 ګرامه ) .
سره مرچ ( 250 ګرامه ) .
مالګه د ضرورت په اندازه.
5- د شړشمو ( سرسو ) غوړي نيم كيلو .
6- كوركومن يوه د چايو كاچغه.
د جوړیدو طریقه:
لومړى ام وتراشى او د هغه مندكه وباسى او يو ام
دوې ټوټگـې كړى بيا سياه دانه خواږه ولني سره مرچ او مالګه دا ټوله سره ګډ كړى او د ام منځ ځني ډك كړى بيا يې په يوه مرتبانه كي واچوى او سر يې ور بند كړى او درې ورځي وروسته د شړشمو ( سرسو ) غوړي او كوركومن ور واچوى غوړي يې بايد دومره وي چي ام پكښي پټ وي او يو انچ ځني پورته وي بيا يې څو ورځي و لمر ته كښېږدى. كله چي اچار ورسېدى د خوړو سره يې را واخلى.
ګډ كړى او د ام منځ ځني ډك كړى بيا يې په يوه مرتبانه كي واچوى او سر يې ور بند كړى او درې ورځي وروسته د شړشمو ( سرسو ) غوړي او كوركومن ور واچوى غوړي يې بايد دومره وي چي ام پكښي پټ وي او يو انچ ځني پورته وي بيا يې څو ورځي و لمر ته كښېږدى. كله چي اچار ورسېدى د خوړو سره يې را واخلى.

Comments