د املیټ جوړولو طریقه

comments 0

لومړې مهمې ټکي
امليټ داسي خواړه دي چي دستي په دستي جوړيږي. د امليټ جوړول ډېر اسانه دى. خو د هغه د ښه جوړولو دپاره بايد ښه ځېر سو او لاندي ټيكي ډېر په پام كي ونيسو.
لومړى :- په يوه تاوه كي بايد تر دوو درو هګيو څخه زيات امليټ جوړ نه سي كه چيري ډېر امليټ ته اړتيا وي كولاى سى چي په څو پلا يې تاوده تاوده امليټ پاخه كړى او پر ميز يې را واخلى.
دوهم :- هګۍ بايد ښه سره و وهل سي تر څو بيخي ځګ وكړي.
دريم :- غوړي بايد ښه تاوده وي بيا نو تاسي كولاى سى چي وهل سوې هګۍ په هغه كي واچوى.
څلرم :- د امليټ د جوړولو په مهال بايد د هري هګۍ دپاره يوه د ښوروا خورۍ كاچغه شيدې ور واچوى.
پنځم :- كله چي مو امليټ په غاب يا دېش كي كښېښول تاسي كولاى سى چي د دېش يا غاب پر شا و خوا باندي د روميانو حلغې و اوډى.
شپږم :- تاسي كولاى سى چي امليټ د هر ډول غوښو يا سبزى يا هر ډول مربا سره او د پښتورګو سره د كوفته سويو غوښو او روميانو سره جوړ كړى.
صحت:

Comments