د اعصابو د کمزورتيا لاملونه

comments 0

1. د سهار چای نه چیښل
2. زیاته ډوډۍ خوړل
3. د سګرېټو څکول
4. د بورې څخه زیاته استفاده
5. ککړه هوا
6. د خوب څخه محرومتیا او د خوب کموالی
7. د خوب پرمهال د سرپټول
8. د مریضۍ پرمهال د دماغ څخه کار اخیستل
9. د هڅوونکو فکرونو نستوالی
10. لږ خبري کول

Comments