د ادرک قهوه

comments 0

1. 3ګیلاسه اوبه .
2. 5 کوچنی کاچوغی قهوه .
3. دوی کوچنی کاچوغی هیل .
4. دکوچنی کاچوغی.
دقهوی جوړول:
1. ځلرمه حیصه ادرک .
2. دکوچنی کاچوغی ځلرمه حیصه لونګ .
3. لږ ځه زعفران.
اوبه او قهوه به چایجوشه کی پر اور کښیږدی تقریبا 15 دقیقی بیا به یې 5 دقیقی داسی پریږدی وروسته تر 5 دقیقو به یې بیا پر اورکښیږدی
په بله چای جوشه یا دقهوی په چای جوشه کی به ادرک زعفران هیل او لونګ واچوی وروسته به ایشول سوی قهوه پکښی واچوی پر اور به دوه جوښه ورکړی قهوه به تیاره سی

Comments