د آش تیارول

comments 0

1. د اړتیا وړ مواد:
2. دری ګیلاسه معکرونه
3. پنځه ګیلاسه اوبه
4. مالګه دضرورت په اندازه
5. یوه غټه کاچوغه غوړی
6. یو ګیلاس ګاټه کورت یا فنیر
7. وچه نعناع
8. کوفته
د جوړولو طریقه:
په یوه دیګ کی به کوفته ( کیمه ) جلا پخه کړی
په بل دیګ کی به اوبه معکرونه مالګه اوغوړی واچوی اور پسی بل کړی تر څو معکرونه پخه سی او اوبه وچی کړی وروسته به یو ګیلاس کورت ورواچوی که کورت نه وی دکورت پر ځای به پنیر ورواچوی او لږ څه یې ولړی چی کورت په ګډ سی په غوریګانو کی واچوی وروسته به یې په کوفته ښایسته کړی او وچه نعناع به پرواچوی او وخپلو ماشومانو ته یې ګرم تقدیم کړی.

Comments