دې اوګرې پخیدو طریقه:

comments 0

د پخېدو ترتيب :-
لومړى بايد يوه شپه د مخه غنم، لوبيا، نخود، ماش دا ټوله خشته كړى چي ښه پاخه سي او لعاب وكړي.
بيا لوبيا، نخود، ماش په يوه دېګ كي واچوى او تفت ور كړى چي پاخه سي. په بل دېګ كي غنم واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى او ورو ورو يې لړى چي غټگـى نه سي يا كوينى ونه نيسي. كله چي غنم پاخه سول او دانه يې خوړينه سول بيا نو حبوبات ور واچوى او سره لړى يې چي ټوله ښه سره ګډ سي. بيا لږ ګندنه ميده كړى ور واچوى او اوګره لړى چي كوينى ونه نيسي كله چي ګندنه پخه سول او اوګره ښه خټه سول اوبه يې وچي سوې او دا ټوله مواد يې ښه پاخه سول بيا يې نو اور ور خام كړى او دم يې كړى.
بيا په يو بل دېګ كي غوړي واچوى او پياز پكښي سره كړى بيا كوفته ور واچوى او لږ يې سره كړى كله چي سره سول بيا په يويه كاچغه رُب په يو ګيلاس اوبو كي حل كړى او كوفتې ته يې واچوى. لږ مالګه او مرچ ور واچوى او د دېګ سر ور بند كړى چي كوفته پخه سي. كله چي كوفته پخه سول او پر غوړو باندي راغلل بيا اوګره په كاسو كي واچوى او پر سر باندي يې كُرت ور واچوى بيا كوفته پر واچوى او وروسته وچه نعناع او مرچك پر ودوړوى.
د اوګرې تیارولو لپاره لازمي مواد:
۱- اوګره سوي غنم ( 250 ګرامه )
2- لوبيا، نخود، ماش، سره ګډ كړى نيم كيلو
3- غوړي ( 200 ګرامه )
4- پياز څلور دانې
5- ګندنه لږ څه
۶- كوفته نيم كيلو
7- زدوول سوي كُرت دوه ګيلاسه
8- د روميانو رُب يوه د خوړو كاچغه
9- وچه نعناع يوه دخوړو كاچغه
10- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.

Comments

Leave a Reply