دکرم سلاد

comments 0

د اړتیا وړ مواد:
1. دکرم ځو پاڼی.
2. یوه دانه زردکه .
3. یوه دانه بادرنګ .
4. دوی دانی رومیان.
د جوړلو طریقه:
ټوله ښه پریولی کوچنی کوچنی یې میده کړی سره یې یوځاې مکس کړي او له هغه وروسته یې په غابوکی واچوی او کورنۍ سره یې نوش جان کړي.

Comments