دچنجیانو دشتون نښی نښانی

comments 0

دچنجیانو دوجود علامی یو دبل سره توپیر لری ځنی اوږه چنجیان وي ، او ځینی لنډ او ځنی برداره چینجیان وي .
دورځی یي شونډان سپیره وي ، او په خوب کي دخولې څخه ناړی بهیږی .
دنارغ طبیعت خراب وي ژر درد ورځی .
دشپی غاښونه چیچي .
په خوب کي ارږمۍ کاږی ،کله کله چغه کوي، که یی څوک دخوبه ويښوي خوابدی کيږی .
پر سترخوان چې کښینی وخوړو ته یی هوا نه کيږی دخوړو څخه یی بد راځی .
دچنجیانو څخه دمیرګی ناروغي او تشنجات هم پیښیږی .
کله کله ډیر وږی کيږی ، ولی چی خواړه چنجان وخوری، او دزړه خفقان هم ورته پیښیږی .
په خوب کي چنجیا په حرکت راځی .
دمعدې خوله کړپی کوي ، مغض وي ، او ګوله یی مښلی او اشتهایی بنده وي .
هغه کس چي چنجیان لری په بدن کي یی سستی ډیره وي ، کله کله یی سترګی سرې وي .
مقعده یی کا کوي .

Comments