دپیروی شیریخ

comments 0

1. د اړتیا ور مواد:
2. 3لیټره شیدې.
3. نیم کیلوبوره .
4. 100 ګرامه دایس کریم پوډر.
د جوړولو طریقه:
دایس کریم پوډر دیوپاو شیدو سره په یوه لوښی کی واچوی نرمه حلوا ځنی جوړه کړی بیا هغه نوری شیدی په پاک دیک کی وایشوی وروسته نیم کیلو بوره او هغه نرمه حلوا ورواچوی کله چی ښه پر ایشودو راسی دوه جوشه وخوری نوبه شیدی ګاټه سی که غواړی چی شیریخ ډیر ښه راسی نو یوڅه پیروی یا وچی شیدې ورواچوی ساړه یې کړی وروسته دشیریخ په قالب کی واچوی که یې په یخچال کی ایږدی نوبه هر یو ساعت وروسه لړی چی شیریخ تیار سو بیا یې راواخلی وخپلو میلمنو او ماشومانو ته یې تقدیم کړی

Comments