ديګي كباب

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- د پسه توري غوښي يو كيلو .
2- الغه سوي پياز نيم كيلو .
3- د پسه لـم 500 ګرامه .
4- تور مرچ او مالګه د ضرورت په اندازه .
5- د ليمو اوبه يا سركه يو د چايو ګيلاس.
د پخولو طریقه:
لومړى غوښي كوچنۍ كوچنۍ ټوټگـې كړى وروسته بيا غوښي، مالګه، يوه دانه پياز او لږ اوبه په دېګ كي واچوى پر اور باندي يې كښيږدى چي غوښي پخې او پر غوړو باندي راسي. بيا په يو بل دېګ كي يو څه الغه سوي پياز واچوى، بيا غوښي او پر سر يې پاته پياز بيا واچوى او غوښي پكښي پټگـي كړى. پر سر يې سركه يا د ليمو اوبه واچوى، سر يې ور پټ كړى، پر اورباندي يې كښېږدى او پر سر باندي يې لږ اور واچوى كله چي پاخه سول په غاب يا غوري كي يې واچوى او شا و خوا ته يې ګشنيز، نعناع او سرې كړي پټاټگـې و اوډى.

Comments