دوپـيـازه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- بې هډوكي غوښي نيم كيلو .
2- پياز نيم كيلو .
3- اوږه نيمه غوزه .
4- روميان 125 ګرامه .
5- شونډ كوچنۍ ټوټه .
6- د كټوي دارو يوه د چايو كاچغه .
7- سپينه زيره يوه د چايو كاچغه .
8- د ګشنيز تخم يوه د چايو كاچغه .
9- غوړي د ضرورت په اندازه .
10- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
په غوړو كي 125 ګرامه پياز ميده كړى او سره يې كړى بيا نو غوښي ور واچوى او سرې يې كړى. كله چي غوښي سرې سوې اوږه او شونډ ور واچوى، سره وې لړى او بيا ټوله مساله، مالګه، مرچ، ميده سوي روميان ور واچوى او بيا يې سره كړى. چي ښه سره سول بيا لږ اوبه ور واچوى،چي غوښي پخې سي.
كله چي غوښي پخې سوې بيا يې سره كړى او پياز نازك نازك ميده كړى او پر سر يې ور واچوى، دم يې كړى. كله چي پياز پاخه سول او اوبه يې وچي سوې نو بيا تازه ګشنيز ميده كړى او پر سر يې ور واچوى. كه چيري ليمو وي يوه دانه ليمو اوبه كړى او ور وايې چوى. دېګ د اور څخه را كښته كړى، ډېره خوندوره دوپيازه به وي.

Comments