دمیوی ایس کریم

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1. 1ګیلاس شیدې .
2. 1ګیلاس بوره .
3. یوګیلاس موسمی میوه .
4. 2 دهګۍ ژړ .
5. 2کاچوغی نشا .
6. د۲ دانولیمبو اوبه.
د جوړولو طریقه :
1-میوه دنیم ګیلاس بوری سره پر اور باندی کړی دلیمبو اوبه به ورواچوی
2- شیدې او باقی نیم ګیلاس بوره به جلا پر اور باندی کړی او نشا به ورواچوی لږ ځه اوبه به دویلی کیدو دپاره ورواچوی
3 – چی دواړه ساړه سوه صاف یې کړی دهګۍ ژړ ورواچوی په بلاستکې کوچنی سطل کی یې په یخچال کی کښیږدی تر بلی ورځی پوری پسله هر یو ساعت یواری باید ایس کریم ولړی چی یوه ټوټه نه سی او ناعم پاته سی.

Comments