دمڼې مربا

comments 0

د اړتیا وړ مواد:
1. غټې منې 3 دانی.
2. بوره د اړتیا په اندازه.
3. د لیمو اوبه د اړتیا په اندازه.
د مربا جوړولو طریقه:
لومړې مڼه به سپینه کړی تور ځایونه به ځنی لری کړی او تر هغه وروسه به یوه مڼه به څلور ټوټی کړی په یخو اوبو به یې ښه پریولی او ورسته ترپریوللو به یې بیا څو ټوټی کړی او په یو لیټر ابوکی به یې وایشوی چی نرمی سی.
تر هغه وروسته په صافه کی به یې صاف کړی په صافه کی به لږ څه زور پر وکړی چی اوبه یې وننیږی دیوګیلاس دمڼی اوبه اولب ته به یو ګیلاس بوره ورواچوی.
لږ څه دلیمبو اوبه ورواچوی او پر اور به یې بیا کښیږدی تر څو چی ګاټه سی.
تر سړیدو وروسته به یې په مرطبانه کی واچوي او استفادې ته به چمتوی کړي.
اوس کولای شي چې ترې ګټه پورته کړي.
نوش جان مو

Comments