دمالټی کیک

comments 0

د ارتیا ور مواد:
3دانی هګۍ.
یوګیلاس شېدې .
یو ګیلاس غوړی .
یو نیم ګیلاس بوره .
2کاچوغی دبګینګ پوډر .
3ګیلاسه سپین اوړه .
یوه دانه مالټه.
د پخولو طریقه:
په یوه لوښی کی به هګۍ ماتی کړی یوګیلاس شیدی او یو ګیلاس غوړی یونیم ګیلاس بوره په ګډه کړه دوی کاچوغی دبیګینګ پوډر او یوه دانه مالټه دپوستکی سره به یې په خلاط کی واچوی چی ښه ابه سی بیابه یې ورواچوی ټوله سره ګډ کړه بیابه جوړشوی مواد په خلاط کی واچوی کله چی ښه سره ګډ سول وروسته به په دغه مواداو اوړه ګډکړی اویې لړی چی سره ګډ سی اوس به نو دکیک پخلو قالب په غوړو غوړ کړی او هغه جوړ سویمواد به پکښی اوار کړی داش به ولګوی کله چی داش ښه ګرم سو دکیک قالب پکښی کښیږدی او پورتنی خوا دداش به ولګوی کیک ته به ګوری کله چی دکیک شاوخوا حیصه لږ سره سی وروسته به دداش لوړه حیصه ولګوی چی دکیک پورتنی حیصه هم پخه سی کیک به دداش څخه راوباسی چی سوړ سی ستاسو په خوښی سره به یې ټوټې ټوټې کړی

Comments