دزیتون سلاد

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1. 200ګرامه تور زیتون .
2. 100 ګرامه پنیر .
3. یوه دانه زردکه .
4. خواږه غټ مرچک دوی دانی .
5. لږ څه سیاه دانه.
د جوړولو طریقه:
زیتون زردکه مرچک ښه بریولی بیا ټوله واړه واړه میده کړی او پنیر هم وړی ټوټی کړی ټوله سره ګډ کړی اوپه غابو کی واچوی او تر هغی وروسته یې نوش جان کړې

Comments