دزیتون بیتزا

comments 0

د اړتیا وړ مواد:
1. دونیم ګیلاسه اوړه .
2. یو ګیلاس تودی شیدې.
3. نیم ګیلاس غوړی .
4. یوپاکټ خمیره .
5. درمیانو معجون .
6. ددورمیانو اوبه .
7. شنه خواږه مرچک .
8. تراش سوی پنیر .
9. تور میده زیتون .
10. لږ مالګه .
11. مساله .
12. تور مرچ
دبیتزا جوړول
1- اوړه ، خمیره اوغوړی به سره ګډ کړی بیا به ټوکره پټ کړی پریږدی چی اوړه خمیر خمیر سی
2- په یو دیګ کی به لږ غوړی واچوی او درومیانو اوبه او درومیانو معجون ، مساله ،مالګه ، تور مرچ ورواچوی څو واره یې ولړی بیا شنه مرچک ورواچوی یوه دقیقه یې ولړی وروسته یې داور څخه راکښته کړی چی ساړه سی
3- اوس نو دداش قالب غوړ کړی او اوړه تر خمیریدو وروسته پکښی اوار کړی
بیا پر اوړو باندی درومیانو معجون او هغه مواد چی تاسو جوړ کړی وه اوار کړی وروسته به زیتون او پنیر هم پر ووډی او قالب به په داش کی کښیږدی چی پوخ سی
ټوټې ټوټې به یې کړی ومیلمنو اوماشومانو ته به به یې تقدیم کړی

Comments