دزردکو سلاطه

comments 0

1. دری دانی زردکی >
2. دوی دانی بادرنګ >
3. دوی دانی غټ رومیان >
4. یوه دانه غټ خوږ مرچک >
5. دوی دانی کاغذی لیمبو>
6. مالګه>
بادرنګ زردکی مرچک رومیان ښه بریولی واړه واړه یې میده کړی ټوله سره ګډ کړی مالګه ورواچوی لیمبو پر منځ دوه ځایه کړی دسلاطی سره یې کښیږدی

Comments