دريم ډول درست چرګ

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1. چرګ يوه دانه ( 1250 ) ګرامه .
2. اوږه يوه غوزه .
3. پياز 125 ګرامه.
4. شونډ كوچنى ټوټه .
5. د ګشنيز تخم 40 ګرامه .
6. لونـګ لس دانې .
7. تور مرچ شپږ دانې .
8. � شنه مرچك د ضرورت په اندازه .
9. مالګه د ضرورت په اندازه .
10. ميده شوې كوپړه 100 ګرامه .
11. خشخاش 50 ګرامه.
12. مستې 250 ګرامه .
13. غوړي 250 ګرامه.
د پخېدو ترتيب :-
لومړى چرګ پاك كړى او تر 24 ساعتو پوري يې په يخچال كي كښېږدى. وروسته يې د اوږي او مالګي په اوبو كي واچوى. بيا يې ښه پرېمنځى او وچ يې كړى. ټوله مساله ميده كړى او په مستو كي يې ګډه كړى. بيا 125 ګرامه پياز په غوړو كي سره كړى. كله چي مو د غوړو څخه را و ايستل جلا جلا او شيندلي يې سره واچوى څو ښه وچ سي. بيا دغه پياز ميده كړى او په مستو كي يې واچوى. دا پياز مساله او مستې نيمي د چرګ په نس كي واچوى او نيمي د چرګ پر شا و خوا باندي واچوى او د نيم ساعت دپاره يې اخته كړى. وروسته څلور دانې لونـګ په سره كړو غوړو كي سره كړى او دوې، درې دانې كوچني هيل ور واچوى وروسته چرګ ور واچوى او ورو ورو يې سور كړى د سور كېدو وروسته د پخېدو په اندازه اوبه ور واچوى څو چرګ پكښي پوخ سي په پاي كي يې بيا په خپلوغوړو او مساله كي سور كړى او دېګ د اور څخه را كښته كړى.

Comments