درست ورون

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- د يوه كوچني وري ورون چي وزن يې تر يو يا يونيم كيلو زيات نه وي يا د لاس يوه ټوټه چي يو كيلو وي. .
2- سركه يوه د چايو پياله .
3- غوړي 125 ګرامه .
4- تور مرچ يو څه .
5- شونډ يو څه .
6- مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب :
د غوښو ټوټه يا ورون په يوه پنجه باندي ښه ووهى چي سوري سوري سي بيا نو شونډ ، تور مرچ او مالګه سره ميده كړى او په سركه كي يې واچوى او د دوو ساعتو لپاره يې اخته كړى بيا نو په يوه دېګ كي غوړي واچوى او ورون ور واچوى پر خام اور باندي يې سور كړى. كله چي سور سو لږ اوبه ور واچوى او بخار ور كړى چي ورون پوخ سي د پخېدو

Comments