دذکام درمل په طبیعي ټوګه

comments 0

1. په ملۍ سره دذکام علاج.
ملۍ تراش کړی او دلیمون اوبه یا عسل په ګډی کړی دورځی دری ځله یی یوه کوچنی کاچوغه خوړل کیږی
2. په هوږه سره دذکام علاج.
دورځی دوی زڼی هوږه خوړل او دارنګه په خوړو کی هم خوړل ذکام سموی
3. په ادرک (شونډ ) سره دذکام علاج.
یوه کوچنی ټوټه ادرک (شونډ ) په اوبو کی وایشوئ په عسلو یی خواږه کړئ او لیمون پکښی څاڅکی کړی.
4. په پیاز سره دذکام علاج :
دورځی نیمه دانه اوم پیاز خوړل ذکام سموی
5. دچرګ سوپ او تور مرچ هم کټه لری.

Comments