داینې دپاړسوب نښی

comments 0

که اینه پړسيدلی وي دشا راسته طرف درد کوي ، که نفس تنکي کیدل اولاسونه درانه وي لاکن تبه نه وي یا اینه بنده ده یا اینې پاړسوب کړی دی .
که ژبه توره او تبه ورسره وي ، اینه بنده ده .

Comments