داناناس کیک

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1. 3دانې هګۍ.
2. یو ګیلاس میده بوره .
3. 5 ملاعقی اوړه .
4. لږ څه مالګه .
5. نیمه دچایو کاچوغه میده ادوه .
6. دلیمبو پو ټکی کوچنی تراش سوی .
7. یو دبلی پیروی ( ملایې ).
8. دری څاڅکی وانیلا.
9. نیم ګیلاس کوچۍ .
10. دری حیصی دګیلاس بوره .
11. 5 الغې اناناس.
دکیک جوړولو طریقه:
اول به داش 180 درجی ګرم کړی
هګۍ به مات کړی او میده بوره ښه په ګډه کړی بیا به اوړه ، ادوه او دلیمبو پوټکی په ګډ کړی ټوله به سره ګډکړی
کوچۍ به ویلی کړی او ددکیک قالب به په کوچو غوړکړی هغه غټه بوره به یو شانتی پکښی وپاشی وروسته به داناناس ټوټی په ترتیب پکښی اواری کړی
بیا به دکیک هغه جوړسوی اوړه داناناس پر سر په قالب کی واچوی
په داش کی به یې کښیږدی په 25- 30 دقیقو کیک پخیږی

Comments