خــیال

comments 0

موسـم بـدل شي نـوی کال د ځمکې شال بدل کړي
چې واک یی خپل وي د بڼ شکل يي بڼـوال بـدل کړي
ژونـدي قـومـونـه د فطرت ښکلا تابع کړي ځان ته
چې ګل بـدل شي ورسره د فـکـر ټال بـدل کــړي
ویـده پـه خوب د غفـلت پـروت وي بـدلون نه پيژني
زورواکي خپل زورچلوي ورته زوړ چال بدل کړي
زمــا د لـلـمـو جـل وهـلــي ګــــلان نــور بـویــوي
څو چې ملـت په یو ملي تد بیر خپل حال بـدل کړي
د پـسرلـو پـه تګ راتــــګ بڼـونه نه جـوړیــږي
خوکه بڼوال دنوي ژوند په لورخپل خیال بدل کړي
د خـدمـتګار هیـلي بـه ګل شي پسرلی بـه شي بـیا
که یي افغان ولس په خپل مخ کې د یوال بدل کړي

Comments