حـسـد / یوسف خدمتګار

comments 0

سـتا پــه مـیـنه کې د ژونــد سـره بلـد شــوم
میـنـه تـوره شـوه چـې زه میـنه کې بـد شـوم
زه ټولواک ومه چې ته مې وې په څنګ کې
چې مې تـه له څـنګه ولاړلې زه رد شوم
پـه تـلـوار کې دې پـه لـورې در روان وم
په هـمدې وجه ورتـیر سـتاسې له حد شوم
پـیـــلامـه د محـبـت وه بــل څــــه نـــه وو
په یارانـو کې حساب سـتا پـه مدد شوم
مـا رڼـا پـه ژونــدانـــه دومـــره ګـــټـلـې
په کاریـږي کـه کـوربه د تـور لحـد شـوم
خـدمتـګـاره بـس په دې لــږ ماڼـیجـن یـم
قـربانۍ ګـډوری جـوړ ستا د حسد شو م

Comments