حسيني كباب

comments 0

( حسيني كباب كولاى سى چي د ورانه د پستو غوښو څخه يې تيار كړى )
د اړتیا ور مواد:
1- غوښي يو كيلو .
2- پياز 500 ګرامه .
3- لـم يا كوچي ( 150 ) ګرامه .
4- شنه مرچك 250 ګرامه .
5- روميان يو كيلو .
6- مالګه د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
د دې كباب د پخېدو لپاره د لرګيو سيخانو ته اړتيا لرو چي د انارو د وتي د نازكو ښاخو څخه جوړيږي ( يا د كباب د كوچنيو سيخانو چي زنـګ نه كوي او په بازار كي خرڅيږي كار اخلو )
غوښي داسي ټوټه كوو چي اوږدوالى يې څلور سانتي متره وي او پنډوالى يې دوه سانتۍ متره وي. د لرګيو سيخان سپينوو او سرونه يې په چاړه ور تيره كوو. بيا په ترتيب سره يوه ټوټه غوښي، يوه ټوټه لـم، يوه ټوټه پياز او يوه ټوټه مرچك په سيخانو باندي پېگـيو تر څو سيخان ډك سي ( د سيخانو اوږد والى بايد لس يا پنځلس سانتۍ متره وي ) بيا په هواره كړايي كي چي سيخان ځائيږي لومړى حلقه سوي پياز اوډو، پر سر يې روميان بيا د كباب سيخان بيا پياز بيا روميان بيا سيخان په دغه ډول ټوله كباب په كړاي كي اوډو، سر يې ور بندوو او پر خام اور باندي يې ايږدو تر څو د روميانو اوبه وچي سي او غوښي پخې سي. كه چيري غوښي نه وې پخې لږ اوبه ور واچوى او سر يې ور بند وو تر څو غوښي پستې سي په پاي كي لږ مالګه ور اچوو، كله چي كباب آماده سو بايد د روميانو اوبه پر مخ وچي سوي وي او اوبه ونه لري. كبابونه په هغو سيخانو كي را اخلو او په دېش كي يې ايږدو او پر ميز يې را اخلو. كه چيري كوچيو ته اړتيا پيدا سي، كوچي بيا ټوټه ټوټه كوو او د كباب په لاي لاي كي يې ايږدو

Comments