تروش لیمو د وېښتانو د توېیدو مخنیوی کوي

comments 0

د لیمو زیاد تروش والی د ویښتانو له توئېدو مخنیوی کوي.
د سنتي طب له نظره تروش لیمو د انرژۍ یوه غني سرچینه ده د همدې لپاره له لیمو څخه د مفصلونو په درملنه کې ګټه اخیستل کیږي
د ځینو نورو ناروغیو لکه استفراغ، د پوزې څخه د وینې راتلل او همدارنګه د سترګو څخه د اوبو ډېر راتللو لپاره ګټه اخېستل کیږي
پدې لیکنه کې هڅه کوو تاسو ته د وېښتانو په درملنه کې د لیمو له ګټو مالومات درکړو
د حمام کولو وړاندې شامپو په یو لوښي کې واچوئ او د همدې شامپو په اندازه د تروش لیمو ورسره ګډې کړئ وروسته هغه سره مخلوط کړئ او د دوه ساعتونو لپاره یې په یخچال کې وساتئ وروسته له دوه ساعتونو کولای شئ له همدې مخلوط څخه د شامپور په توګه د خپلو ویښتانو د وینځلو لپاره ګټه واخلئ

Comments

Leave a Reply