بې غوښو منتو

comments 0

اړين مواد:
1. ايشولي دال نخود يو ګيلاس.
2. سويا يو ګيلاس .
3. پټاټه يوه دانه .
4. پياز يوه دانه .
5. تور مرچ يوه د چايو کاچوغه .
6. د ګشنيز تخم يوه د چايو کاچوغه.
7. چکيده يو ګيلاس .
8. اوږه يوه دانه .
9. د لوبيا غورمه د ضرورت په اندازه.
10. د منتو تيار اوړه يوه کڅوڼه .
11. وچه نعنا لږ څه.
د پخېدو ترتيب:
سويا په ايشولو اوبو کي د نيم ساعت لپاره خيشته کړئ. بيا يې تر ماشين وباسئ. په کړايي کي لږ غوړي واچوئ، ميده سوي پياز پکښي سره کړئ. بيا ميده سوي پټاټې ور واچوئ چي سرې سي. بيا سويا ور واچوئ، يو څه يې سره کړئ. بيا دال نخود ور واچوئ. مالګه، تور مرچ او د ګشنيز تخم هم ور واچوئ .
د منتو په اوړو کي يوه يوه دانه کاچوغه واچوئ، منتو جوړ کړئ . د منتو په غوړ سوي قالب کي يې واوډئ او په برس يې غوړ کړئ. سر يې ور بند کړئ. کله چي منتو پوخ سو، په چکيده کي اوږه او مالګه واچوئ، سره ويې وهئ. بيا يې په غوري کي واچوئ منتو پکښي واوډئ. پر سر يې د لوبيا غورمه واچوئ، وچه نعنا پر ودوړوئ.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply