بل ډول د كبانو پلو

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1-كبان نيم كيلو .
۲- ورجي نيم كيلو .
۳ – غوړي 250 ګرامه.
4- اوږه دوې غټگـي غوزي.
5 – پياز دوې داني.
6- زيره نيمه دچايو كاچغه.
7- وچ ګشنيز نيمه دچايو كاچغه .
۸- دكټوي دارو نيمه د چايو كاچغه .
9- مالـګه او مرچ د ضرورت په اندازه.
د جوړلو طریقه:
كبان پاك كړئ او پرې يې منځئ او ټوله لكه ډبل روټگـي داسي پرې كړى ( ډبل روټگـي يو ډول پنډه ډوډۍ ده؛ لكه د سېلو ډوډۍ )، اوږه سپينه كړى، مالګه، مرچ، دوه لونـګه، لږ سپينه زيره، لږ توره زيره، وچ ګشنيز څلور دانې، تور مرچ يوه دانه او غټ هېل ټوله سره واچوى او ميده يې كړى او لږ اوبه ور واچوى او مساله ځني جوړه كړى.
اوس نو دغه د كبانو ټوټگـې را واخلى په دغه مساله كي يې و وهى او په يخچال كي يې لږ تر لږه دوه ساعته كښېږدى او كه مو ډېر اېښول دوې ورځي يې د يخي په ځاي كي كښېږدى. اوس نو كبان په غوړو كي سره كړى البته پر خام اور باندي چي ونه سوگگ ځي. ورجي د مخه لا خيشتې كړى بيا نو پياز په غوړو كي سره كړى او مساله ور واچوى او لږ اوبه ور واچوى چي اوبه و اېشېدلې ورجي ور واچوى. كله چي ورجي پخې سوې د دم كېدو په مهال سره كړي كبان ور واچوى او هغه مساله او غوړي هم ور واچوى، دم يې كړى. پسله څو دقيقو دم څخه د كبانو پلو تيار دى.
يادونه :- كبان بايد بې هډوكو وي، هډوكي يې ځيني وباسى.

Comments