برك كباب

comments 0

د دې كباب د پخېدو لپاره بايد د نازك ګلګي د غوښي يا د پسه د غوښو څخه كار واخلو. د دې كباب دپاره بايد نازكي او پستې غوښي خوښي كړى. ولي ښه به دا وي چي تاسي غوښي يوه شپه د مخه د پيازو په اوبو او مرچكو كي خيشتې او پستې كړى. هر ډول كباب چي وي بايد په پخېدو كي ډېر وچ نه سي.
د اړتیا ور مواد:
1. غوښي يونيم كيلو .
2. پياز درې دانې .
3. غوړي يو ګيلاس .
4. مرچ لږ څه.
د پخولو طریقه:
دكباب غوښي چي په هره اندازه غواړى هغونه يې پنډي پرې كړى؛ مثلاً كه يې پنډوالى څلور ګوتي وي، يوه ټوټه د څلورو ګوتو په اندازه پرې كړى او هغه د غوښو سره كښېږدى او نوري ټولي د هغه په اندازه باندي ټوټه ټوټه كړى.
يعني چي ټولي يو ډول او يوه اندازه وي، نه غـټگـي وي، نه كوچنۍ . بيا دغه غوښگـي په يوه اندازه ورغ ورغ كړى، بيا پياز تر ماشين وباسى غوړي او مرچك ور واچوى، سره ګډ يې كړى، تياري سوي غوښي پكښي اخته كړى او يوه شپه يې كښېږدى چي ښه اخته او پستې سي. بيا غوښي په سيخانو وپېيى، په چاړه يې لږ و وهى او پر اور باندي يې كباب كړى. د كبابېدو په مهال سيخان سره اړوى چي شا و خوا يې ښه سره پاخه سي.
خو كباب بايد ډېر وچ نه سي لږ اوبه بايد ولري. بيا دغه كبابونه په دېش يا غوري كي كښېږدى او پر سر باندي يې لږ مالګه وپاشى او كه مو زړه وي لږ كوچي يې هم پر سر باندي ور كښېږدى او شا و خوا ته يې ګردي حلقه سوي پياز او روميان و اوډى او پر سر باندي يې ګشنيز ور واچوى.
يادونه :- كباب بايد په ډوډۍ كي ونه پېچى. ولي چي د كباب اوبه ډوډۍ جذبوي او كباب وچيږي.

Comments