ايټالوى پلو

comments 0

د اړتیا ور مواد:

  • پياز يوه دانه .
  • د چرګ ښوروا يو كيلو.
  • ورجي 500 ګرامه .
  • غوړي يا كوچي د ضرورت په اندازه .
  • پوڅه يوه ښوروا خوري كاچغه.

د پخولو طریقه:

پياز ميده كړى او په غوړو كي يې سور كړى، كله چي طلايې رنـګه سو، ورجي ور واچوى او سره وې وهى، بيا د ورجو دوه برابره د چرګ ښوروا ور واچوى او وې ايشوى. وروسته د اور حرارت ور لږ كړى او تر 30 دقيقو پوري ورجي پر ملايم اور پخې كړۍ .

له هېره ونه باسى چي كله كله ورجي په كفګيرسره وهى څو په دېګ پوري ونه نښلي.د ورجو تر سړېدو د مخه يوه كاچغه پوڅه باندي وشيندۍ .

Comments